Ex ryšio technika

Ex ryšio technika. Ryšio įranga ir priemonės sertifikuotos sprogioms aplinkoms. Imtuvai ir siųstuvai potencialiai sprogiose zonose. Radijo ryšio stotelės sprogioms aplinkoms. Kita ryšių įranga darbui sprogiose zonose.